Pro zaměstnavatele

proběhla novelizace zákona 373/2017 a je očekávána novelizace vyhlášky 79/2013, nejdůležitější změny jsou popsány na stránkách:
 

Vyhláška o pracovnělékařských službách:

 • § 3 (1)   Zaměstnavatel může pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s více poskytovateli těchto služeb, je-li to vzhledem k počtu zaměstnanců nebo umístění jednotlivých pracovišť účelné. Smlouvu s více poskytovateli pracovnělékařských služeb lze uzavřít i v případě, nelze-li je zajistit s ohledem na kapacitní možnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb, pouze jedním poskytovatelem.

  (2)   Pravidelný dohled podle § 2 písm. c) bodu 1 se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nejméně

  a)        jedenkrát za kalendářní rok, nebo

  b)        jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem.

 • § 9 Pracovnělékařskými prohlídkami jsou

  a)        vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,

  b)        výstupní lékařská prohlídka a

  c)        lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (dále jen „následná prohlídka“).

 • § 11 

  (1)   Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by vedl k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

  (2)   Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví  

  a)        v kategorii první se provádí

  1.         jednou za 6 let nebo

  2.         jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

  b)        v kategorii druhé se provádí

  1.         jednou za 5 let nebo

  2.         jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

  c)        v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

  d)       v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

  (3)   Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí  

  1.         jednou za 4 roky nebo

  2.          jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1.

  (4)   Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije,

  a)        pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky než je uveden v odstavci 2 nebo 3,  nebo

  b)        pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

 • § 15 Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

  a)        identifikační údaje zaměstnavatele, a to

  1.         obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je‑li zaměstnavatelem právnická osoba,

  2.         adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

  3.         název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,

  b)        identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li takovou adresu, adresu místa bydliště,

  c)        údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovní zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,

  d)       druh požadované pracovnělékařské prohlídky,

  e)        důvod k provedení prohlídky.

 Kontakt

MUDr. Marta Lukešová, MUDr. Stanislav Král, MUDr. Štěpán Lukeš, praktické lékařství pro dospělé, ALFA PRAKTIK s.r.o.

Dragounská 404
Klatovy IV
33901


376 313 757